Планування

 

 

Місія –визначення рівня життєздатності та стійкості підприємства, виявлення сильних та слабких сторін, зниження ризиків підприємницької діяльності. 

Завдання процесу планування є пошук резервів підвищення ефективності підприємства, визначення цілей та КПЕ діяльності (стратегічних, середньострокових та операційних), створення бази для управління ефективністю. 

Як результат: обґрунтоване бачення цілей діяльності та напрямків розвитку, чітке визначення КПЕ діяльності, підвищення ефективності. 

Що дозволяє досягнути впровадження елементів референтної моделі процесу планування?

 • Визначити стратегічні цілі та напрямки діяльності і стратегічні КПЕ 
 • Сформувати обґрунтовані плани та бюджети, визначити КПЕ діяльності на середньострокову перспективу 
 • Підтвердити можливість досягнення стратегічних цілей, визначити сильні та слабкі сторони і методи роботи з цим (як використати можливості та як впоратися з неефективностями) 
 • Визначити обґрунтовані цілі (КПЕ) роботи ключових функцій підприємства та структурних підрозділів 
 • Оцінювати ефективність діяльності (шляхом моніторингу виконання планів) своєчасно виявляти неефективності та приймати рішення щодо коригувальних дій

Як результат:

 • обґрунтовані цілі та КПЕ діяльності від стратегічних до оперативних 
 • інформаційне забезпечення управління ефективністю  
 • підвищення рівня відповідальності та мотивації персоналу  
 • підвищення рівня ефективності діяльності 
 • усвідомлене управління ефективністю на кожному рівні управління  
 • зниження ризиків підприємницької діяльності

Що є в референтній моделі? 

 1. Політики
 2. Регламенти бізнес-процесів
  • Регламент бізнес-процесу 1. Планування: 1.1. Стратегічне планування, 1.2. Середньострокове планування, 1.3. Оперативне планування
 3. КПЕ та метрики 
 4. Шаблони та інструменти для планування:
  • Шаблони для стратегічного планування
   • Стратегія (шаблон для заповнення)
   • Бізнес-план (шаблон в таблиці excel)
  • Шаблони для середньострокового планування
   • Планування витрат тваринництва
   • Планування потреб та витрат на корми
   • Замовлення на вирощування кормів
   • Планування витрат на діагностичні та профілактичні заходи
   • Планування витрат рослинництва
   • Бюджет собівартості
   • Бюджет доходів і витрат
  • Шаблони управлінської звітності
   • Дерево КПЕ
   • План-факт аналіз
   • Управлінська звітність (Dashboard)
 5. Приклади практичного застосування елементів референтної моделі:

Інформація по ключових проблемах процесу планування

 1. Недостатній рівень інтеграції системи планування (за рівнями: стратегічне, середньострокове, оперативне) та управління ефективністю. Така ситуація призводить до невідповідності цілей та задач поточної діяльності стратегічним цілям, пріоритетів та розподілу ресурсів. Загалом підвищується ризик того, що ймовірні перешкоди, проблеми в досягненні цілей будуть виявлені невчасно (коли уже не буде можливості вплинути на їх усунення), а додаткові можливості залишаться неприміченими. Це напряму впливає на комунікацію цілей до команди / працівників на мотивацію персоналу та продуктивність праці. 

  Для інтеграції процесів стратегічного, середньострокового, оперативного планування та управління ефективністю рекомендується адаптувати та запровадити наступні елементи Референтної моделі (РМ: див.): 

  • Політика планування – фіксує цілі, рівні планування, підходи та горизонти (покриває всі види планування: стратегічне, середньострокове та оперативне) 
  • Шаблон для фіксації стратегії та бачення, стратегічних КПЕ
  • Дерево КПЕ
  • Шаблони середньострокового планування – з вхідними даними та фокусом на КПЕ
  • Шаблони управлінської звітності – з фокусом на КПЕ
 2. Відсутнє єдине розуміння методики та процесу планування, бюджетування та економічного аналізу (особливо в частині витрат), що призводить до непослідовного застосування методики планування та економічного аналізу, та, як наслідок неспівставності планової та облікової інформації, втрата якості інформації для прийняття рішень.   

  Для вирішення даної неефективності рекомендується інтегрувати методику планування і методику обліку та інтерпретації фактичної інформації для аналізу  (РМ: див. Політика планування, РБП «Планування», Шаблони середньострокового планування, Облікова політика (РМ: процес «Облік та звітність»), Шаблони управлінської звітності)

 3. Відсутність підходів та однозначного розуміння як оцінювати ефективність ферми в т.ч. вартість грубих кормів, що заготовлюються окремою юридичною  особою або структурним підрозділом . Така ситуація призводить до того, що поставлені керівництвом цілі та орієнтири можуть виявитися такими, що неможливо реалізувати через недостатність виробничих потужностей, фінансування, незбалансованість розподілу ресурсів. Планування не є дієвим інструментом управління, а саме управління зводиться до реагування на проблеми «гасіння пожеж»  (РМ: див. Політика планування, РБП «Планування», Шаблони середньострокового планування, Облікова політика (РМ: процес «Облік та звітність»), Шаблони управлінської звітності, Практичні кейси впровадження РМ). Зокрема, недосконале планування забезпечення кормами ферми  призводить до їх нестачі як в кількісних так і в якісних показниках а також до непередбачуваності витрат на корми (РМ: див. Шаблони Планування витрат: Корми, Замовлення на вирощування основних кормів). 

Експрес-оцінка ефективності процесу планування у Вашому господарстві.

Питання
Оберіть варіант відповіді
1
Чи формалізовано процес планування (опис процесу, відповідальні, шаблони для планування)?
2
Чи є зафіксована стратегія розвитку (на > 5 років) з чіткими стратегічними цілями (КПЕ) та задачами ​
3
Чи всі працівники знають стратегічні КПЕ
4
Чи формуються на підприємстві основні середньострокові бюджети: Доходів та витрат, Руху грошових коштів, Прогнозний баланс?
5
Чи можете ви впевнено сказати, що бюджети підприємства підтверджені операційними планами функцій та підрозділів (бюджети формувалися на основі планів підрозділів або підрозділи письмово з розрахунками та обґрунтуваннями підтвердили можливість виконання бюджету)?​
6
Чи всі керівники підрозділів знають бюджетні (планові) показники за які вони відповідають?​
7
З якою періодичністю проводиться план-факт аналіз?
8
Чи збираються збори команд, колективів для обговорення результатів роботи, статусу виконання плану, обговорення коригуючих дій тощо?​
9
Чи є у вас наради з оперативного планування і яка їх періодичність?
10
Кількість днів циклу середньострокового (річного) планування, включаючи бюджетування​
Ваш результат: 40 балів. Статус: Розвинений
Рекомендація

На кожному рівні зрілості є можливості до вдосконалення та підвищення ефективності процесів.​ Використовуючи елементи РМ та консультаційну підтримку команди Ви можете сформувати цільовий рівень та його критерії (чого ми хочемо досягти) і дорожню карту / план впровадження (що потрібно зробити та коли, щоб досягти визначених цілей в розвитку процесів планування).

Ваш результат: 40 балів. Статус: В розвитку
Рекомендація

На кожному рівні зрілості є можливості до вдосконалення та підвищення ефективності процесів.​ Використовуючи елементи РМ та консультаційну підтримку команди Ви можете сформувати цільовий рівень та його критерії (чого ми хочемо досягти) і дорожню карту / план впровадження (що потрібно зробити та коли, щоб досягти визначених цілей в розвитку процесів планування).

Ваш результат: 40 балів. Статус: Базовий
Рекомендація

На кожному рівні зрілості є можливості до вдосконалення та підвищення ефективності процесів.​ Використовуючи елементи РМ та консультаційну підтримку команди Ви можете сформувати цільовий рівень та його критерії (чого ми хочемо досягти) і дорожню карту / план впровадження (що потрібно зробити та коли, щоб досягти визначених цілей в розвитку процесів планування).

Консультація

Олександр Назарко
Олександр Назарко
Керівник департаменту Управління активами молочно-товарних ферм.
6 років практичної діяльності
Консультація

Консультація

Олександр Назарко
Тимченко Денис
Консультант з управління молочно-товарними фермами КЦ АВМ. 14 років практичної діяльності.
Консультація