Облік та звітність

 

 

Місія – достовірна та своєчасна інформація про факти здійснення господарської діяльності для управління ефективністю та прийняття управлінських рішень. Надання повної та достовірної фінансової звітності усім її користувачам.

Як результат: якісна інформаційна підтримка управлінських операційних та  інвестиційних рішень, надання інформації про діяльність підприємства усім зацікавленим сторонам.

 

Що дозволяє досягнути впровадження елементів референтної моделі процесу обліку та звітності?

 1. Визначити та запровадити облікову політику підприємства (на базі Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та послідовно їй слідувати
 2. В тому числі визначити однозначні та послідовні підходи до:
  • обліку витрат та визначення собівартості продукції 
  • оцінки справедливої вартості сільськогосподарської продукції (в т.ч. вирощених основних кормів) та біологічних активів 
 3. Визначити форми та методологію формування управлінської звітності
 4. Запровадити процедуру закриття періоду та формування звітності: кроки, відповідальні, терміни, результати
 5. Запровадити / налагодити документообіг: документи, відповідальні, терміни подання
 6. Запровадити форми первинних документів для обліку заготівлі основних кормів, що містять якісні характеристики кормів та норми втрат ферментації при заготівлі
 7. Сформувати вимоги до автоматизації обліку та звітності

Як результат:

 • своєчасне надання документів для обліку 
 • чітке розуміння та застосування МСФЗ та облікової політики 
 • своєчасне формування та надання звітності її користувачам, в т.ч. управлінської
 • якісна інформація для прийняття управлінських рішень

Що є в референтній моделі?

 1. Політики
  • Облікова політика
 2. Регламенти бізнес-процесів 13. Облік
  • Облік господарських операцій
  • Облік запасів
  • Облік взаємних розрахунків з дебіторами
  • Закриття періоду
 3. КПЕ та метрики
 4. Шаблони
 5. Методичні рекомендації
 6. Приклади практичного застосування елементів референтної моделі:

Інформація по ключових проблемах процесу обліку та звітності

1. Облікова політика відсутня або не актуалізована та / або не покриває всі об’єкти обліку, як правило:

 • Облікова політика не містить положень щодо політики обліку біологічних активів та сільськогосподарської продукції, 
 • Не формалізовані підходи до визначення собівартості продукції, оцінки продукції (основної, побічної, супутньої)
 • Не зафіксовано критерії та порядок класифікації ремонтів по основних засобах

 

Така ситуація призводить до:

 • непослідовного застосування облікової політики з року в рік та до втрати порівнюваності інформації
 • втрати знань щодо облікової методології при кадрових змінах
 • не коректного розуміння фінансової звітності зовнішніми користувачами та / або власниками, що не залучені в операційну діяльність 
 • неоднозначного трактування та непослідовного застосування і відображення в обліку витрат на основні засоби після первісного визнання (ремонти, ТО, модернізації)
 • неоднозначного трактування витрат на виробництво, що призводить до неспівставної інформації про витрати
 • неможливості проведення аналізу витрат в необхідних розрізах та деталізації, облікова собівартість продукції (зокрема молока) не є інформативною для управління затратами

 

В цілому така ситуація створює суттєвий ризик упустити реальні резерви з підвищення ефективності

(РМ: див. Облікова політика, Шаблони та Методичні рекомендації)

 

2. Низька якість формування первинної документації – така ситуація призводить до:

 • порушення вимог нормативних документів щодо документального оформлення господарських операцій, як наслідок, господарська операція може бути не визнаною (з боку контролюючих органів, слідчих, тощо)
 • неефективність контрольних процедур, відсутність доказів щодо факту здійснення операції та контролів у процесах, як наслідок – сумнівна достовірність облікових даних 
 • невизнання первинного документу як формального доказу використання ресурсів у господарській діяльності, як наслідок, втрату права зарахування ПДВ до податкового кредиту та або права на отримання державних грандів, субсидій, відшкодування за програмами підтримки сільського господарства / тваринництва

 

(РМ: див. Облікова політика, Регламент бізнес процесів 13 «Облік», Документообіг на фермі: Наказ з додатками)

 

3. Не формалізована процедура закриття періоду – така ситуація призводить до:

 • внесення інформації «заднім числом» та суттєвої зміни виробничої та господарської інформації, яка була уже проаналізована та прийнята до уваги керівництвом, на основі якої приймалися управлінські рішення 
 • недостовірності облікових даних переданих керівництву для прийняття управлінських рішень
 • несанкціонованого внесення інформації в облікову систему у закритий період та викривлення інформації

 

(РМ: див. Регламент процесу закриття періоду та Графік надання  управлінської звітності).

Експрес-оцінка ефективності облікових процесів у Вашому господарстві.

Питання
Оберіть варіант відповіді
1
Чи визначено вашою обліковою політикою методику обліку витрат та оцінки справедливої вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції?
2
Чи задовольняють облікові дані інформаційні запити менеджменту про факт господарської діяльності?
3
Чи формалізовано процедуру закриття періоду і чи вона виконується?
4
Чи надає бухгалтерська служба регулярну щоденну, щотижневу та щомісячну звітність керівництву підприємства (наприклад, щодня- залишки та рух грошових коштів, щотижня – прогноз платежів, стан залишків запасів, щомісяця – стан розрахунків, стан залишків, доходи- витрати тощо),
5
Чи задовольняє менеджмент якість управлінської звітності (щоденної, щотижневої, щомісячної)?
6
Термін закриття періоду (місяця) на вашому підприємстві? Період вважається закритим, коли бухгалтерська служба може надати фактичний звіт про доходи, витрати, фінансові результати за місяць.
7
З якою періодичністю проводиться план-факт аналіз?
8
Своєчасність передачі первинних документів для обробки та відображення в обліку (метрика) / або кількість днів затримки в здачі первинних документів. Рахується як середнє значення (Регламентний термін - фактичний термін), днів
9
За останній рік наявність штрафів, інших санкцій за результатами перевірок податкових чи інших фіскальних органів, що пов’язані із веденням обліку, оподаткуванням та звітністю (податковою, фінансовою)
10
Яку функцію виконує фінансова служба у вашому підприємстві?
Ваш результат: 40 балів. Статус: Розвинений
Рекомендація

На кожному рівні зрілості є можливості до вдосконалення та підвищення ефективності процесів. Використовуючи елементи РМ та консультаційну підтримку команди Ви можете сформувати цільовий рівень та його критерії (чого ми хочемо досягти) і дорожню карту / план впровадження (що потрібно зробити та коли, щоб досягти визначених цілей в розвитку процесів планування).

Ваш результат: 40 балів. Статус: В розвитку
Рекомендація

На кожному рівні зрілості є можливості до вдосконалення та підвищення ефективності процесів. Використовуючи елементи РМ та консультаційну підтримку команди Ви можете сформувати цільовий рівень та його критерії (чого ми хочемо досягти) і дорожню карту / план впровадження (що потрібно зробити та коли, щоб досягти визначених цілей в розвитку процесів планування).

Ваш результат: 40 балів. Статус: Базовий
Рекомендація

На кожному рівні зрілості є можливості до вдосконалення та підвищення ефективності процесів. Використовуючи елементи РМ та консультаційну підтримку команди Ви можете сформувати цільовий рівень та його критерії (чого ми хочемо досягти) і дорожню карту / план впровадження (що потрібно зробити та коли, щоб досягти визначених цілей в розвитку процесів планування).