Генетичний фактор впливу на вміст білка в молоці ВРХ

 

Ріст молочної продуктивності худоби, в тому числі й уміст білка в молоці, досягається завдяки таким основним чинникам: поліпшення умов годівлі й утримання тварин, збільшення їх генетичного потенціалу. Найбільшого результату можна досягти при одночасному поліпшенні всіх цих факторів.

Одним із важливих генетичних факторів, які впливають на показники вмісту білка, є цінність матері за цією ознакою. Особливо актуально постає це питання у зв’язку з виведенням нових молочних порід та підвищенням молочної продуктивності найкращих стад.

Згідно з результатами досліджень сучасних зарубіжних і вітчизняних учених, високопродуктивні тварини найчастіше походять від високопродуктивних матерів і самі є матерями високопродуктивних дочок. Залежність умісту білка в молоці матерів і дочок за всі лактації представлено на графіку 1.

Графік 1. Вміст білка в молоці дочок і матерів

Було встановлено, що з підвищенням умісту білка в матерів підвищується він і в дочок. При цьому ступінь зв’язку між показниками збільшується зі збільшенням умісту білка в молоці матерів. Так, при зростанні вмісту білка в молоці матері з 2,75% до 3,00% можна очікувати росту цієї цифри в дочки на 0,022%. При вищому показнику білка матерів (наприклад, у разі збільшення його з 3,50 до 3,75%) уміст білка в молоці дочок піднімається в середньому на 0,047%.

Взаємозв'язок середнього виходу молочного білка дочок і матерів представлено на графіку 2.

Графік 2. Середній вихід молочного білка у дочок і матерів

Загалом тенденція зв’язку подібна до розглянутої вище: чим вищий середній вихід молочного білка в матерів, тим він більший і в дочок. Однак нелінійність залежності в даному разі виражена чіткіше. Внаслідок цього, при зростанні виходу молочного білка в матерів від 50 до 100 кг можемо чекати підвищення цього показника у дочок на 4,5 кг. Якщо ж вихід молочного білка в матерів збільшується з 250 до 300 кг, то в дочок ця цифра підніметься в середньому на 16,5 кг.

Після розгляду середніх даних за вмістом білка і виходом молочного білка в цілому було проаналізовано залежність між даними факторами матерів і дочок в розрізі окремих лактацій. Зв'язок між умістом білка в молоці матерів та їхніх дочок по першій лактації представлено на графіку 3.

Графік 3. Залежність між умістом білка в молоці матерів та їхніх дочок по першій лактації

Встановлена залежність показує, що з підвищенням умісту білка в матерів по першій лактації від 2,75 до 3,0% можемо розраховувати на збільшення вмісту білка на 0,031% у дочок. У більшості тварин показники білка по першій лактації коливаються в межах від 3,0 до 3,5%. При зміні рівня вмісту білка в молоці матерів з нижньої до верхньої межі зазначеного інтервалу можна очікувати збільшення аналізованого показника їхніх дочок на 0,051%.

На графіку 4 видно, що спостерігається та ж закономірність, що й при розгляді наведених вище графіків. Нелінійна залежність виходу молочного білка порівняно з умістом білка виражена чіткіше. Так, при підвищенні виходу молочного білка матері від 100 кг до 150 кг, від 150 до 200 кг і від 200 до 250 кг можна чекати росту цього показника і в дочок — на 7, 13 і 22 кг, відповідно.

Графік 4. Вихід молочного білка матерів і дочок по першій лактації

Зробивши порівняльний аналіз закономірностей зв’язку між умістом білка в молоці і виходом молочного білка матерів і дочок по лактації, можна констатувати позитивний нелінійний зв’язок між ними. Однак по першій лактації збільшення виходу молочного білка дочок зі збільшенням аналогічного показника матерів було значно інтенсивнішим порівняно з другою і третьою лактаціями. Ступінь впливу по першій лактації становив 6,9%, по другій — 4,6%, по третій — 4,4% і за всіма лактаціями — 4,3%.

Стосовно залежності вмісту білка матерів і дочок від числа лактації, то спостерігаються ті ж тенденції, що й по виходу молочного білка. Ступені їх впливу становлять: по першій лактації — 3,9%, по другій — 1,0%, по третій — 0,2% і за всіма лактаціями — 2,3%.

Отже, з підвищенням рівня молочної продуктивності зв’язок між продуктивністю матерів і дочок посилюється. Тож, розраховуючи коефіцієнт успадковування за вивченими ознаками, необхідно брати до уваги середній рівень молочної продуктивності тварин. Доцільно в розрахунках селекційного ефекту використовувати значення останнього, обчислюючи коефіцієнти успадкування їх для кожного рівня продуктивності окремо.

Встановлено, що з підвищенням умісту білка й виходу молочного білка в матерів аналогічні ознаки дочок також збільшуються. Однак уміст білка і вихід молочного білка в матерів і дочок пов’язані нелінійно. Найвищий зв’язок між продуктивністю матерів і дочок має місце при розгляді тварин високого рівня продуктивності. У низькопродуктивних тварин цей зв’язок слабко виражений.

Таким чином, на ефект селекції значною мірою впливають материнські якості. У більшості випадків, описаних вище, встановлено, що з підвищенням молочної продуктивності матерів відповідні ознаки дочок також збільшуються.

Тетяна Осипенко, канд. с.-г. наук, Інститут тваринництва НААН;

Андрій Палій, док. с.-г. наук, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка

Останні додані

5 черв. 2023 10:30:00

Енергозбереження в молочному скотарстві

22 бер. 2023 10:00:00

Консерванти для сінажу: плацебо чи дієвий інструмент?

29 бер. 2022 12:30:00

Рекомендації до проведення посівної 2022

10 лют. 2022 11:50:00

Демотивація: шукаємо причини

25 січ. 2022 13:30:00

Корова не встає. Чому? Що робити?

11 січ. 2022 13:40:00

Новотільні корови: усуваємо помилки управління

21 груд. 2021 12:45:00

П’ять міфів про класичний сінаж

7 груд. 2021 13:35:00

Кульгавість у корів. Де втрачаємо та де можемо здобути? Частина 2. Де можемо здобути